Uncategorized

Slovenská rezoluce 2022

1/2

Mierotvorci-Slovensko

Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka
Ja, Človek, nie tovar; v pozícii zvrchovaného tvorcu všetkých ľudských hodnôt a potrieb Človeka; vedomý si neodcudziteľných
a nezrušiteľných Práv a Slobôd daných Stvoriteľom a Zákonmi Prírody; žijúci v Slovenskej republike ako slobodnom, nezávislom,
národnom a zvrchovanom štáte na Európskom kontinente; usilujúci sa so všetkou úctou a zodpovednosťou podporovať svojou
tvorivou energiou Prosperitu, chrániť Život, Šťastie, Slobodu Rodiny, Rodu, Národa a tradície Kultúry; plne rešpektujúci ľudské
práva a slobody; spolunažívajúci v mieri s ostatnými národmi v duchu bratstva, vzájomnej podpory a pomoci;
dôrazne odsudzujem
zapájanie sa do akéhokoľvek vojnového konfliktu dodávkami zbraní, šírenie strachu a nenávisti v spoločnosti a medzi národmi;
porušovanie ľudských práv a slobôd vládnou a mocenskou garnitúrou, ktorá sa zavedením povinného testovania na CoViD-19
a povinného nosenia rúšok dopustila trestných činov nátlaku, obmedzovania osobnej slobody, ublíženia na zdraví s následkom
smrti a neoprávneného experimentu na človeku a klonovania ľudskej bytosti v zmysle ustanovení § 192 ods. 1, 4, § 183 ods. 1, §
156 ods. 1, 3 písm. c), § 161 ods. 1 písm. a) a b), a ods. 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Nútením k očkovaniu nebezpečnými
experimentálnymi preparátmi došlo k porušeniu všetkých 10 bodov Norimberského kódexu, a tým i k spáchaniu vojnového
zločinu. Ďalej dôrazne odsudzujem zvrátenosti týkajúce sa sexuality a rodovej identity, ktoré spôsobujú disharmóniu prírody,
rodiny a človeka ako jedinca; akékoľvek povinné očkovanie, tzv. génové terapie a transhumanizmus.
Zmarením referenda o predčasných voľbách do NR SR, apartheidom, ako aj zrušením slobody slova a prejavu neústavným
zákonom, bola činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov znemožnené, čím bol zničený právny štát,
demokratický systém a nastolený totalitný režim v záujme diktátu nadnárodnej svetovlády.
Odmietam
tento súčasný zločinný politický systém davo-elitárnej otrokárskej spoločnosti, očividne porušujúci zákony, ústavu a dohovory
o ľudských právach a slobodách ako aj Rodových právach, tradíciách a obyčajoch.
Slávnostne vyhlasujem:
Na základe slobodnej vôle a podľa článku 32 Ústavy SR si uplatňujem právo a staviam sa na odpor. „De iure“ týmto aktom
právomoci prezidentského úradu, vlády, zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci Slovenskej republiky skončili. Som zbavený všetkej
politickej a osobnej lojálnosti voči moci cudzej a nepriateľskej nášmu slobodnému, nezávislému, národnému a zvrchovanému
štátu, odvolávajúc sa pritom aj na Európsky dohovor o ľudských právach podpísaný slobodnými zvrchovanými štátmi.
„De facto“ podporujem prevzatie riadenia zvrchovaného národného štátu Slovenská republika a správy veci verejných voľbou
nového prezidenta a zostavením vlády odborníkov s plnou právomocou uzatvárať mier, uzatvárať zmluvy o spojenectvách,
budovať obchod priamo s jednotlivými štátmi a robiť všetky ďalšie zákonné akty, ktoré si slobodné a nezávislé štáty vyhradzujú;
voľbou – výlučne na základe Prirodzeného a Rodového Práva, zdola nahor, zo všetkých regiónov – predstaviteľov odborne zdatných,
činne kompetentných, zdravej mysle, bezúhonných, tvorivých a oddaných pre slobodné, nezávislé a zvrchované Slovensko;
podporujúcich rodinu ako základnú osnovu spoločenstva a štátu, vysokú úroveň vzdelania, prevenciu a zdravotnú starostlivosť ,
obnovu a rozvoj hospodárstva a ďalších odvetví spoločenského života, ako aj rozkvet človečenstva s využitím najnovších (i
utajovaných) poznatkov vedy v súlade s prírodou; ctiacich si národné tradície a kultúru.
Ďalej podporujem život výlučne bez politických strán, bez nadvlády korporácií, finančných búrz; svet bez vojen, bez prítomnos ti
cudzích vojsk, bez mimovládnych politických ziskových či neziskových organizácií i s retroaktívnym nástupom plnej osobnej
hmotnej zodpovednosti zamestnancov, ktorí nám všetkým v mene štátu spôsobili škodu.
Týmto prijímam a podporujem túto mierovú rezolúciu referendového vyhlásenia.

Potvrdené vlastnoručným podpisom pod ochranou svedkov je moje vyhlásenie nespochybniteľné. Zachováva a vyhradzuje si
všetky neodcudziteľné práva a nepodlieha zrušeniu akýmkoľvek štátnym orgánom súčasnej korporácie Slovenská republika či
korporačných inštitúcií Európskej Únie.
Týmto dávame na vedomie celému svetu, že sme pripravení prevziať riadenie vlasti do vlastných rúk,
výlučne v súlade s Prirodzeným a Rodovým Právom.

Por.
číslo Meno a Priezvisko

Dátum narodenia
(vek min. 18 r.) Obec Podpis

2/2

Zberné miesta:
• OBČINA SLOVIENSKO, Ing. Vladimír Krekule, Školská 272/9, 013 18 Zbyňov
• OBČINA SLOVIENSKO, Martin Makar, Stred 177, 027 05 Zázrivá
• Rodová Škola SLOVIEN, ul. 1 Mája 166/21, 038 52 Podhradie
• PÁNI BAKLAŽÁNI, Staničná 11, 949 01 Nitra
• Ján Pohánka, Vígľašská Huta Kalinka 79, 962 25 Slatinské Lazy
• Anna Šatárová, NIzovec 219/21, Zvolen
• Lenka Jirkovská, Horná Kružná 13, Vrútky
• Ľubomír Kornuta, Štiavnická cesta 2234, 038 52 Sučany
• Sklenárstvo Sučany, Miroslav Pisoň, J.A. Komenského 53, Sučany
• Marek Mačák, Záborského 2908/6, 058 01 Poprad
• Miroslav Beňo, Podhájska 65, 036 01 Martin
• Ján Jedinák, Dražkovce 294, 038 02 Martin
• Ing. Vladimír Bizoň, ŠDDO, Zlatovská 9, 911 05 Trenčín
• Ajurveda, Veľká Okružná 15, 010 01 Žilina
• Daniel Diškanec, Sučianska 6, 036 01 Martin
• RAW Cukráreň, Sládkovičova 570/3, 017 01 Považská Bystrica
• Živé Kafíčko, Metodova 6, 080 01 Prešov
• Gabriela Valicová, Mydlárska 7A, 010 01 Žilina
• Aliancia národných síl, Sibírska 49, 831 02 Bratislava
• Aliancia národných síl, Helena kamenská, Beňadická 3, 851 03 Bratislava
• Aliancia národných síl, Zuzana Scholzová, Jasovská 37, 851 03 Bratislava
• Dobrý farmársky obchodík, Belanského 48/7, 024 01 Kysucké Nové Mesto
• Kvetinka Anet, Ul. 1 mája 278, 024 01 Kysucké Nové Mesto
A ďalšie zberné miesta:
• Anna Poliaková, Martina Rázusa 38, 971 01 Prievidza
• Peter Kalvaster, Cintorínska 29, 972 01 Bojnice
• PipoKlub, Dominika Tatarku 6/B , 921 01 Piešťany
• Renáta Chovancová, Kavečianska cesta 12, 040 01 Košice (predajňa ZAVLAŽOVANIE)

Podporovatelia – Nositelia myšlienky – v sociálnych skupinách, komunitách, stávajúcej štátnej správe a mediálni:

Jednota Slovanov, Vlastenecký front, Sebestační Slováci – Žilina a okolie, Potrava pre dušu a telo do tohto obdobia, JAN HUBINSKÝ
– mentor zdravia a zdravého životného štýlu, OZ ZDRAVIE ĽUĎOM, Diamons energy, s.r.o., Ibrahim Maiga, Oli Beständing,
Slovensko si nedáme, Arpád Matejka, Ivka Komzalová, MUDr. Radoslav Čičala, MUDr. Peter Lipták – praktický lekár , Ing. Vladimír
Bizoň ŠDDO, Jana Mičundová, ľubomír fico – živý človek, Slobodní Občania Turca, Košická občina Pod Lipou, Spišská občina, Orava
drží spolu, Šarišská Dŕžava, Aliance národních sil – ČR, Občina Nitrava, Ing. Michal Šebeňa, Jozef Fila – podnikateľ, ZSI (Združenie
Slovenskej Inteligencie), Mgr. Miloš Zverina – vydavateľ, Andrej Medvecký, JUDr. Milan Lalik – emeritný podpredseda Ústavného
súdu, Ing. Marián Tkáč – emeritný predseda Matice Slovenskej, Emil Pejko – zakladateľ Paneurópskej vysokej školy, MUDr. Juraj
Štofko – neurológ, trestný sudca najvyššieho súdu JUDr. Štefan Harabin

Ďalší a ďalší priebežne dopĺňaní podporovatelia a nositelia myšlienky – stávajúcej štátnej správe a mediálni:

Miroslav Jureňa – expert na poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Igor Jurečka – kameraman a nezávislý novinár, Ľubomír Švigar
– právnik, DUBINA Všetci vlastenci, …

Mierová Rezolúcia Referendového Vyhlásenia Človeka

Ja, Človek, nie tovar; v pozícii zvrchovaného tvorcu všetkých ľudských hodnôt a potrieb Človeka; vedomý si neodcudziteľných a nezrušiteľných Práv a Slobôd daných Stvoriteľom a Zákonmi Prírody; žijúci v Slovenskej republike ako slobodnom, nezávislom, národnom a zvrchovanom štáte na Európskom kontinente; usilujúci sa so všetkou úctou a zodpovednosťou podporovať svojou tvorivou energiou Prosperitu, chrániť Život, Šťastie, Slobodu Rodiny, Rodu, Národa a tradície Kultúry; plne rešpektujúci ľudské práva a slobody; spolunažívajúci v mieri s ostatnými národmi v duchu bratstva, vzájomnej podpory a pomoci;

dôrazne odsudzujem
zapájanie sa do akéhokoľvek vojnového konfliktu dodávkami zbraní, šírenia strachu a nenávisti v spoločnosti a medzi národmi; porušovanie ľudských práv a slobôd vládnou a mocenskou garnitúrou, ktorá sa zavedením povinného testovania na CoViD-19 a povinného nosenia rúšok dopustila trestných činov nátlaku, obmedzovania osobnej slobody, ublíženia na zdraví s následkom smrti a neoprávneného experimentu na človeku a klonovanie ľudskej bytosti v zmysle ustanovení § 192 ods. 1, 4, § 183 ods. 1, § 156 ods. 1, 3 písm. c), § 161 ods. 1 písm. a) a b), a ods. 4 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. Nútením k očkovaniu nebezpečnými experimentálnymi preparátmi došlo k porušeniu všetkých 10 bodov Norimberského kódexu, a tým i k spáchaniu vojnového zločinu. Ďalej dôrazne odsudzujem zvrátenosti týkajúce sa sexuality a rodovej identity, ktoré spôsobujú disharmóniu prírody, rodiny a človeka ako jedinca; akékoľvek povinné očkovanie, génové terapie a transhumanizmus. Zmarením referenda o predčasných voľbách do NR SR, apartheidom, ako aj zrušením slobody slova a prejavu neústavným zákonom, bola činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov znemožnené, čím bol zničený právny štát, demokratický systém a nastolený totalitný režim v záujme diktátu nadnárodnej svetovlády.

Odmietam
tento súčasný zločinný politický systém davo-elitárnej otrokárskej spoločnosti, očividne porušujúci zákony, ústavu a dohovory o ľudských právach a slobodách ako aj Rodových právach, tradíciách a obyčajoch.

Slávnostne vyhlasujem:
Na základe slobodnej vôle a podľa článku 32 Ústavy SR si uplatňujem právo a staviam sa na odpor. „De iure“ týmto aktom právomoci prezidentského úradu, vlády, zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci Slovenskej republiky skončili. Som zbavený všetkej politickej a osobnej lojálnosti voči moci cudzej a nepriateľskej nášmu slobodnému, nezávislému, národnému a zvrchovanému štátu, odvolávajúc sa pritom aj na Európsky dohovor o ľudských právach podpísaný slobodnými zvrchovanými štátmi. „De facto“ podporujem prevzatie riadenia zvrchovaného národného štátu Slovenská republika a správy veci verejných voľbou nového prezidenta a zostavením vlády odborníkov s plnou právomocou uzatvárať mier, uzatvárať zmluvy o spojenectvách, budovať obchod priamo s jednotlivými štátmi a robiť všetky ďalšie zákonné akty, ktoré si slobodné a nezávislé štáty vyhradzujú; výlučne na základe Prirodzeného a Rodového Práva, zdola nahor, zo všetkých regiónov, do rúk odborne zdatných, činne kompetentných, zdravej mysle, bezúhonných, tvorivých a oddaných pre slobodné, nezávislé a zvrchované Slovensko; podporujúcich rodinu ako základnú osnovu spoločenstva a štátu, vysokú úroveň vzdelania, prevenciu a zdravotnú starostlivosť, obnovu a rozvoj hospodárstva a ďalších odvetví spoločenského života, ako aj rozkvet človečenstva s využitím najnovších (i utajovaných) poznatkov vedy v súlade s prírodou; ctiacich si národné tradície a kultúru. Ďalej podporujem život výlučne bez politických strán, bez nadvlády korporácií, finančných búrz; svet bez vojen, bez prítomnosti cudzích vojsk, bez mimovládnych politických ziskových či neziskových organizácií i s retroaktívnym nástupom plnej osobnej hmotnej zodpovednosti zamestnancov, ktorí nám všetkým v mene štátu, spôsobili škodu. Týmto prijímam a podporujem túto mierovú rezolúciu referendového vyhlásenia.

Týmto dávame na vedomie celému svetu, že sme pripravení prevziať riadenie vlasti do vlastných rúk, výlučne v súlade s Prirodzeným a Rodovým Právom.

Related Articles

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Check Also
Close
Back to top button